Seminář

DPH V ROCE 2019 A VÝHLED NA ROK 2020

Seminář se uskuteční 29. října 2019 od 9:00 hod. v salonku restaurace SLAVIA na Náměstí Míru 134/72 ve Svitavách.

LEKTOR:
Ing. Roman Škaloud
- Finanční úřad pro Královéhradecký kraj


PROGRAM:

Seminář je zaměřen na nejdůležitější oblasti zákona o DPH a na nejbližší budoucnost z pohledu DPH. Jednotlivé oblasti budou probrány na praktických příkladech.

- Legislativní vývoj u DPH
- Přehled aktuálních stanovisek GFŘ k zákonu o DPH
- Předmět daně, ekonomická činnost a osoba povinná k dani (osoba jednající jako taková)
- Definice úplaty a dotace k ceně, zpřesnění výpočtu obratu pro registraci k DPH
- § 10i a režim jednoho správního místa (limit 10.000 Euro)
- Poukazy
– rozdělení na jednoúčelové a víceúčelové poukazy a zdaňování jejich převodu
- Změny u vystavování daňových dokladů a povinnost jejich doručování v roce 2019, souhrnný daňový doklad
- Základ daně a jeho oprava, opravné daňové doklady

- Nové pojetí nedobytných pohledávek
- Sazby daně a jejich plánované změny na rok 2020
(plánované rozšíření sazby daně 10 %)
- Změny u dodání nemovitých věcí a u nájmu nemovitých věcí
- Intrakomunitární plnění v rámci EU včetně změn

- Dodání a pořízení zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské unie – novinka od roku 2020
- Dovoz a vývoz zboží
- Služby přímo vázané na dovoz a vývoz

- Nárok na odpočet daně a odpočet daně při změně režimu (§ 79)
- Přenesená daňová povinnost a novinky tohoto režimu + upřesnění tzv. „dobré víry“ pro rok 2019
- Pokuty v souvislosti s kontrolním hlášením
– zánik pokuty po 6-ti měsících, úprava pravidel pro promíjení pokut
- Vykazování daně u společnosti (bývalé sdružení) – postup po 1. 1. 2019
- Další vybraná ustanovení zákona o DPH – např. nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, ručení příjemce plnění za daň neodvedenou poskytovatelem, atd.
- Možnost plošného zavedení režimu přenesení daňové povinnosti u všech zdanitelných plnění (nad limit 17.500 Euro)
- Další aktuality u DPHÚčastnický poplatek činí 1600,- Kč, včetně občerstvení a písemného materiálu.
Cena je stanovena dohodou, v případě neúčasti se poplatek nevrací.
Úhradu proveďte na účet č. 1136591/0100, variabilní symbol V-10.
Nejsme plátci DPH.

Přihláška


Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas s tím, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), bude společnost Akademie Jana Amose Komenského, z.s. – oblast Svitavy, se sídlem Svitavy, Radiměřská 1143/10 PSČ 568 02, IČ: 00431249 zpracovávat Vaše osobní údaje, obsažené v přihlášce za účelem evidence.