Seminář

CESTOVNÍ NÁHRADY V ROCE 2020

Seminář se uskuteční 16. ledna 2020 od 9.00 hodin v salonku restaurace SLAVIA na Náměstí Míru 134/72 ve Svitavách.

LEKTOR:
Květoslava Novotná – NOVEKO 96 Brno


PROGRAM:

Úvodem:
Cestuje téměř každý. Ne každý, ale zná svoje práva a povinnosti v souvislosti s pracovními cestami. Vedoucí pracovníci si musí poradit s kontrolou vykazovaných náhrad souvisejících s pracovní cestou svých podřízených. Zákoník práce a zákon o daních z příjmů není v této oblasti jednoduše aplikovatelný.

Cíl semináře:
Správná aplikace zákonných ustanovení zajistí plnění povinností zaměstnavatele vůči nárokům zaměstnanců a také jistotu v uplatňování daňových nákladů v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad. Na příkladech z praxe se naučíme vyvarovat chyb, které mohou vést k soudním sporům nebo k daňovým doměrkům. Každý rok dochází ke změnám sazeb a ty je třeba aplikovat do změn vnitřních předpisů. Na základě návodu na formu vnitřního předpisu a jeho úpravy porozumíte aplikaci zákonných norem. Absolvování semináře bude přínosem pro ty, kteří své nároky uplatňují i pro ty, kteří je schvalují a účtují.

Směrnice pro poskytování cestovních náhrad – podle typu organizace
• organizační struktura účetní jednotky
• oběh účetních dokladů
• doklady podle zákona o EET
• podpisové vzory
• příkazy k pracovní cestě, stanovení podmínek
Valutová pokladna
• směny korun na valuty
• zálohy na zahraniční pracovní cesty
• vyúčtování zahraničních pracovních cest
Sedmá část zákoníku práce
Průřez zákonem s příklady výpočtů náhrad v tuzemsku a v zahraničí.
Definice pojmů
• Pracovní cesta, místo výkonu práce, pravidelné pracovitě, tuzemská pracovní cesta, zahraniční pracovní cesta, poskytování a vyúčtování záloh, paušalizace náhrad Změny od 1. 1. 2020:
Aktuální sazby podle vyhlášky, které stanovují sazby stravného při tuzemských a zahraničních pracovních cestách, ceny PHM a sazby základní náhrady za používání motorových vozidel

Dotazy, diskuse.Účastnický poplatek činí 1700,- Kč, včetně občerstvení.
Cena je stanovena dohodou, v případě neúčasti se poplatek nevrací.
Úhradu proveďte na účet č. 1136591/0100, variabilní symbol V-01.
Nejsme plátci DPH.

Přihláška


Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas s tím, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), bude společnost Akademie Jana Amose Komenského, z.s. – oblast Svitavy, se sídlem Svitavy, Radiměřská 1143/10 PSČ 568 02, IČ: 00431249 zpracovávat Vaše osobní údaje, obsažené v přihlášce za účelem evidence.