Semináře

AKTUALITY ZE MZDOVÉ ÚČTÁRNY

Seminář se uskuteční 30. května 2019 od 8.00 hodin v salonku restaurace SLAVIA na Náměstí Míru 134/72 ve Svitavách.

LEKTOR:
PhDr. Dagmar Kučerová


PROGRAM:

• Zrušení karenční doby v příkladech a informace o dalších připravovaných novelách zákoníku práce (platná novela zákoníku práce, aktuálně schválená účinnost od 1. července 2019).

• Postupné zavádění elektronické formy dočasných pracovních neschopnosti z pohledu zaměstnavatele (jejich plánované zavádění od poloviny roku, eventuálně až od roku 2020).

• Novela insolvenčního zákona, účinnost od 1. června 2019 – změny v oddlužení z pohledu zaměstnavatele, postup po ukončení oddlužení (oddlužení, konkurz, exekuce).

• Plánované zvýšení nezabavitelné částky – aktuálně k návrhu novely nařízení vlády o nezabavitelné částce, plánováno od 1. června 2019.

• Překážky v práci na straně zaměstnance. Rehabilitace – nové stanovisko MZ (praktické otázky při posouzení placené překážky v práci - které úkony spadají pod pojem rehabilitace, povinnost uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou apod.). Doprovod rodiče umístěného v zařízení s celodenní péčí do zdravotnického zařízení – výklad MPSV.

• Novela zákona o daních z příjmů, tzv. daňový balíček –základ daně u zaměstnanců, u nichž se veřejnoprávní pojistné řídí právními předpisy jiného členského státu EU nebo státu tvořícího EHP nebo Švýcarska – aktuální výklady, sdělení finanční správy (účinnost 1. ledna 2019).

• Opakované uzavírání dohod konaných mimo pracovní poměr a záměrné vyhýbání se odvodu pojistného – vyjádření příslušných institucí.


• Aktuálně k některým zaměstnaneckým benefitům – zájezd a rekreace formou poukázek, obecně k poukázkám (ve spolupráci s ministerstvem financí), vzdělávání zaměstnanců (podmínky pro osvobození příjmů na straně zaměstnance, daňová (ne)uznatelnost, povinnost uvádět na mzdový list apod.) a nealkoholické nápoje poskytované ke spotřebě na pracovišti).

• Další legislativní novinky, právní výklady a doporučení k datu konání semináře.Účastnický poplatek činí 1600,- Kč, včetně občerstvení a písemného materiálu.
Cena je stanovena dohodou, v případě neúčasti se poplatek nevrací.
Úhradu proveďte na účet č. 1136591/0100, variabilní symbol V-5.
Nejsme plátci DPH.

Přihláška


Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas s tím, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), bude společnost Akademie Jana Amose Komenského, z.s. – oblast Svitavy, se sídlem Svitavy, Radiměřská 1143/10 PSČ 568 02, IČ: 00431249 zpracovávat Vaše osobní údaje, obsažené v přihlášce za účelem evidence.